Podmínky používání

Podmínky užívání

 1. Čtenář (dále i jen „uživatel“) vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to jejich výslovným schválením elektronickými prostředky každým úkonem při užívání serveru.
 2. Provozovatelem serveru je Tomáš Smetka.

Definice pojmů

 1. Uživatelem“ se rozumí každý návštěvník serveru, který se připojí prostřednictvím internetu. Tímto se rozumí i registrovaný uživatel.
 2. Hodnocení očních klinik“ se rozumí takovému hodnocení, při kterém dochází k subjektivnímu posouzení kvalitativních služeb konkrétního lékařského pracoviště na serveru.
 3. Hodnocení lékařů“ se rozumí takovému hodnocení, při kterém dochází k subjektivnímu posouzení kvalitativních služeb konkrétního lékaře na serveru.

Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.
 2. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.
 3. Provozovatel je oprávněn znemožnit konkrétnímu uživateli (či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup na server.
 4. Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná.

Práva a povinnosti uživatelů

 1. Je zakázáno na server vkládat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace.
 2. Je zakázáno lživě a nepravdivě využívat služeb „Hodnocení očních klinik“ a „Hodnocení lékařů“.
 3. Je zakázáno na serveru šířit obsah, který naplňuje skutkové podstaty trestného činu.

Odpovědnost a sankce

 1. Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje.
 2. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost obsahu.
 3. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může identifikační údaje o uživateli poskytnout osobám, jejichž práva byla jednáním uživatele (domněle či skutečně) poškozena.
 4. Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.
 5. V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto Podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním serveru a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na server uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.
 6. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost „Hodnocení očních klinik“ a „Hodnocení lékařů“ umístěného na serveru.

V Plzni dne 1.1.2012


Nové články

Naši partneři

Rubriky článků